QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh ngày 01/7/2021

Tác giả bài viết: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Nguồn tin: Phòng Nghiệp vụ - Chi cục An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm